Проф. Гергана Ненова, д.н.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, факултет „Обществено здравеопазване“, ръководител катедра „Кинезитерапия“


Проф. Гергана Ненова, д.н. е ръководител катедра „Кинезитерапия“, Факултет Обществено здравеопазване в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Ръководи преподаването по специализираните дисциплини на студентите от специалност Кинезитерапия. Има богат научно-изследователски опит и участие в много национални и международни научни форуми.


Виж всички лектори