За форума

ПЕТНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ

„КАДРИТЕ В ТУРИЗМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”

15-16 АПРИЛ 2022 Г., ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

За 15-ти пореден път Варненската туристическа  камара провежда своя Черноморски туристически форум – традиционно събитие, което обединява бизнеса, образованието и науката в търсене на път към обсъждане на актуални теми на развитието на туризма и намиране на работещи решения. В края на тежкия двугодишен пандемичен период и при условията на неочаквана военна интервенция недалеч от нас, туризмът, една от най-хуманните човешки дейности, е изправен пред нови, още по-тежки предизвикателства. В обстановка на несигурност, енергийна криза и висока инфлация, трябва да се решават проблеми общи за всички участници в туристическата дейност – бизнеса, държавната и местната власт, образователните институции, неправителствения сектор. На фона на неочакваната по мащабите си криза, бизнесът насочва отново вниманието си към важни проблеми, от които зависи успешното преодоляване на обективните трудности, съхраняване на постигнатото и търсене на гъвкави решения за адаптиране на действията към променените условия.

В настоящата напрегната обстановка Варненската туристическа камара реши да посвети 15-ия Черноморски туристически форум на тема, която от години стои на фокуса на внимание на целокупния бизнес и определя неговото устойчиво развитие и конкурентоспособност.  Това е темата за кадрите в туризма – за проблемите, съпътстващи тяхната подготовка, мотивация, задържане и развитие.  Определихме темата на форума да бъде „Кадрите в туризма – предизвикателства и перспективи”, като за първи път беше решено провеждането на форума да бъде предшествано от мащабно проучване на проблема с кадрите в туризма на Северното Черноморие. Проучването беше успешно проведено в продължение на три месеца, като в него взеха участие голям брой представители на туристическия бизнес, учебните заведения с обучение по туристически специалности, държавни институции. Резултатите са изложени в доклад, който ще бъде представен по време на събитието и е включен в сборника с доклади, традиционно обединяващ публикации на научната общност по темата на всеки форум.

Решението на Варненската туристическа камара за извършване на това проучване и поставянето му в основата на настоящия форум е подчинено на основната цел на организацията: проблемът с кадрите в туризма да се разгледа задълбочено и цялостно и да се очертаят конкретните пътища за реално обединяване на усилията на всички звена, от които зависи неговото  решаване. В преследване на целта програмата на форума включва основно презентации на практики на успешно сътрудничество между бизнес и учебни звена, актуални европейски програми, насочени към изграждане на нов тип кадри, както и поставяне на конкретни проблеми, изведени от направеното емпирично проучване.

Вторият ден на форума е посветен на младежките идеи за креативен туризъм. Ще бъдат представени студентски научно-приложни разработки в сферата на туризма, наградени от Студентска научна сесия, 11 април 2022 г.

Форумът ще се проведе в хибриден вариант – присъствено и с онлайн стрийминг. Събитието се организира с подкрепата на Министерство на туризма, Община Варна и Икономически университет - Варна.

ЧТФ 2021 можете да откриете тук: https://2021.blackseatourismforum.com/

ЧТФ 2020 можете да откриете тук: https://2020.blackseatourismforum.com/