Гл.ас. д-р Мария Велева

Преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма“, Икономически университет - Варна


Мария Велева има над 10 г. стаж в туристическата практика (хотелиерството) и 27 г. стаж като преподавател в Икономически университет - Варна, катедра „Икономика и организация на туризма“. Интересите ѝ и преподаваните от нея дисциплини са в областта на управлението на човешките ресуррси, социалната психология в туризма, грижата за клиента, управлението на промените в туристическите организации, меките умения за управление. Мария Велева преподава над 10 г. и на чуждестранни студенти по програма Еразъм+.


Виж всички лектори