Доц. Галина Петрова д.и.

Медицински университет - Варна, Факултет по фармация, Катедра „Организация и икономика на фармацията“


Доц. Галина Петрова е магистър  по здравен менижмънт и доктор по икономика от Медицински университет - Варна. Основните й научни интереси и публикации са в областта на интегрираните грижи при хронични заболявания (диабет, ССЗ, остеоартроза и др.), мултидисциплинарно сътрудничество, здравен туризъм, СПА, уелнес, организационна култура и др. Участва в преподаването на дисциплини Рекреативен мениджмънт, Интегрирани грижи, Управление на продажбите във фармацевтичните организации, Фармацевтичен маркетинг, Фармацевтични грижи и др. в специалностите „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“ и „Фармация“ в МУ-Варна.  Освен преподавателски има и над 15 години практически опит във фармацевтичния сектор.


Виж всички лектори