Гл.ас. д-р Красимира Янчева

Икономически университет-Варна, катедра „Икономика и организация на туризма“


Преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма“ и в Колеж по туризъм към ИУ-Варна. Ръководи лекционни и семинарни занятия по различни дисциплини в ОКС „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ и „Магистър“, както и по програма ЕРАЗЪМ+ на английски език. Има научни интереси в областите Въведение в туризма, Туристическа анимация, Специализирани видове туризъм (Културен туризъм), Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Икономика на туристическото предприятие, Анимация в туризма, Мениджмънт на туристическа дестинация, Управление на специални събития и др. Участва активно в международни проекти. Член е на „Асоциация за реклама и комуникации в туризма”


Виж всички лектори